Open Dictionary

Put Ehl-i Sunneta

Put Ehl-i Sunneta

Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta.

Allah dželle-šanuhu, koji sažaljeva na ovom svijetu sve ljude, stvara korisne stvari i šalje nam ih. On će na ahiretu sigurno oprostiti onim mu’minima koji su se pokajali (učinili tevbe) dok su bili na ovom svijetu, bez obzira koliko bili veliki njihovi grijesi. Od vjernika koji umru prije nego što su se pokajali i koji bi trebali otići u džehennem On će oprostiti onim kojim hoće i daće im džennet. On sam stvara svako živo biće, održava svako stvorenje svakog momenta u postojanju, i štiti sve od straha i užasa. Uzdajući se u ovo časno ime Allaha dželle-šanuhu, mi započinjemo sa pisanjem ove naše knjige.

Answer to an Enemy of Islam

Answer to an Enemy of Islam

This is a refutation of the lies and slanders which the lâ-madhhabî Rashîd Rıdâ of Egypt, who appeared in the disguise of a religious man and wrote against the scholars of Islam in his book Muhâwarât.

Disbelievers, that is, non-Muslims, imitate their parents and teachers and do not follow the rules, i.e., the commands and prohibitions of Islam because of the wrong beliefs they hold. But Muslims hold fast to these rules. Likewise, the lâ-madhhabî, because of the wrong beliefs they have acquired by following their parents and teachers, do not adapt themselves to one of the four madhhabs, which are the explanations of these rules. But the true Muslims, who are called Ahl as-Sunna, owing to their correct îmân which they have acquired from the knowledge coming from the Sahâbat al-kirâm (radiy-Allâhu ’anhum) and the îmâms of madhhabs, adhere to one of the four madhhabs. Muslims of Ahl as-Sunna have attained the imitation (taqlîd) which is right. We thought of exposing to our pure, young brothers the lies and slanders in the book Muhâwarât, which was prepared very insidiously to distract Muslims from the imitation which is right and to drift them into the imitation which is wrong, by answering each of them from the books of the scholars of Ahl as-Sunna, thus performing a humble service to protect Muslims from being led to endless perdition. Thus the book Answer to an Enemy of Islam came about. We regard our sincere intention in preparing this book and this insignificant service to Muslim brothers as a means for the forgiveness of our sins and as our only stock for our debt of gratitude for the infinite blessings of Allâhu ta’âlâ.

Preview