Open Dictionary

Besimi Dhe Islâmi

Besimi Dhe Islâmi

Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe.

Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe.

Zoti Madhështor ësht i përdhimbshëm për të gjith njerëz në botë. Gjera, për të cilat kanë nevejë i krijon dhe çdo njenit i dërgon. Ai tregon rrugën që çon në lumturin e pafundshme. Ata që duke u-mashtruar nga shokët e këqij, ata që i u besojnë librave të damshme, radiove të huaja, ata të shashtisurë nga rruga e drejtë, i çon në rrugën e drejtë, po të duan ata vet. Po të dëshirojne ata vet. Zoti Madhështor i shpëton njerzit nga katastrofa për jetë. Këte dhuratë nuk i u fal vetëm t'egursuarve dhe njerzve tiranik. Ditën o âhiretit ata besimtarë që e kan merituar xhehennemin, lutjet e tyre do t'i pranoji dhe do t'i fali dhe do t'i fusi në xhennet. Vetëm Ai ështe që i ka krijuar të gjitha krijesat, të cilat i mban të gjalla dhe i ruan ato nga fatkeqsija dhe terori. Pra, duke u-strehuar nën emrin e lart të një All-llahut d.m.th.duke shpresuar ndihmën e Tij, fillojmë që t'a shkruajmë kët libër.

Le të jet hamd (shyqyr) Zotit Madhështor. Le të jet salat dhe selam Pejgamberit të Tij të dashur Muhammad alejhisselamit. Qofshin lutjet t'ona për Ehlibejtin të paster të Pejgamberit të lart, si dhe për çdo njenin nga shokët e tij t'Es'habi qiramit.

Miftah-ul-Janna (Booklet for way to Paradise)

Miftah-ul-Janna (Booklet for way to Paradise)

The original title of the book, Booklet for Way to Paradise, which we are currently presenting, is Miftâh-ul-Janna, which means The Key of the Gate to Paradise. It was written by Muhammad bin Qutb-ud-dîn Iznikî ‘rahima-hullâhu ta’âlâ’, who passed away in Edirne in the hegiral lunar year 885 [1480 A.D.].

Profound Islamic scholar Sayyid ’Abd-ul-Hakîm Efendi ‘rahima-hullâhu ta’âlâ’ (1281 [1865 A.D.], Bashkal’a, Van – 1362 [1943 A.D.], Ankara, Turkey) stated: “The author of the book entitled Miftâh-ul-Janna is said to have been a pious person. It will be useful to read it.” Therefore, we have published the book. The explanations here and there in the book and which have been added within brackets are citations borrowed from other books. They are by no means expressions of personal views and comments.

May Allâhu ta’âlâ protect us all against separatism and disunion, which are the inescapable consequences of falling into the traps set by Islam’s enemies lying in ambush and their treacherous, heretical, lâ-madhhabî, reformist-minded accomplices under Muslim names, some of whom pass for men of religion! May He unite us all within the Madh-hab of Ahl as-Sunnat, the one and only way of following and adapting ourselves to His beloved Prophet ‘sall-Allâhu ta’âlâ ’alaihi wa sallam’! May He bless us all with a way of life wherein we love and help one another! Âmîn.

Preview