Open Dictionary

Libri Namazit

Libri Namazit

Ky libër përmban nëntë njësi. Spjegimi mbi Itikati Ehl-i synetin, namazin, abdesin, guslin, tejemumin, agjërimin, haxhin dhe zeqatin. Në fund të librit mbi namazin janë paraqitur duat të cilat duhet të thuhen gjatë faljes së namazit por edhe jashta namazit. Këto sure dhe dua mund të ndëgjohen edhe me zë.

Lavdi i qoftë All-llahu Te’álá. Salavatet dhe selami qofshin për Muhammedin (salall-llahu alejhi ve selem), që All-llahu e ka zgjedhur dhe që është më i dashuri i robëve të Tij. Lutjet qofshin për çdonjërin nga Elhi bejti i pejgamberit, për Es-habi Kiramin e drejtë “ridvanull-llahi teala alejhim exhmein”.

Që të arrish në dynja lumturinë, duhet të jesh mysliman. Dhe të jesh mysliman nuk ka nevojë për kurrfarë formaliteti, si p.sh., të shkosh tek imami a myftiu për konfirmim. Së pari duhet besuar me zemër dhe pastaj duhen mësuar dhe duhen zbatuar urdhrat dhe ndalesat e Islamit.

Për të besuar duhet shqiptuar Kelime-i shahadeti(fjala e dëshmisë)dhe duhet ditur domethënia e tij. Dhe të besosh sipas kësaj fjale,duhet ti besosh ashtu siç e shpjegojnë dijetarët e Ehli sunnetit në librat që ata kanë shkruar. Besimtarët që u mbështeten librave të vërtetë fetarë që kanë shkruar dijetarët e Ehli sunnetit ,do t’u jepen sevape (shpërblime) të shumta. Çdonjërit nga alimët (dijetarët) e katër medhhebeve u thuhet alim-i Ehli sunnet. Kushtet e imanit (besimit) janë shpjeguar gjerësisht në librin Besimi dhe Islami. J'ua rekomandojmë ta lexoni këtë libër.

Miftah-ul-Janna (Booklet for way to Paradise)

Miftah-ul-Janna (Booklet for way to Paradise)

The original title of the book, Booklet for Way to Paradise, which we are currently presenting, is Miftâh-ul-Janna, which means The Key of the Gate to Paradise. It was written by Muhammad bin Qutb-ud-dîn Iznikî ‘rahima-hullâhu ta’âlâ’, who passed away in Edirne in the hegiral lunar year 885 [1480 A.D.].

Profound Islamic scholar Sayyid ’Abd-ul-Hakîm Efendi ‘rahima-hullâhu ta’âlâ’ (1281 [1865 A.D.], Bashkal’a, Van – 1362 [1943 A.D.], Ankara, Turkey) stated: “The author of the book entitled Miftâh-ul-Janna is said to have been a pious person. It will be useful to read it.” Therefore, we have published the book. The explanations here and there in the book and which have been added within brackets are citations borrowed from other books. They are by no means expressions of personal views and comments.

May Allâhu ta’âlâ protect us all against separatism and disunion, which are the inescapable consequences of falling into the traps set by Islam’s enemies lying in ambush and their treacherous, heretical, lâ-madhhabî, reformist-minded accomplices under Muslim names, some of whom pass for men of religion! May He unite us all within the Madh-hab of Ahl as-Sunnat, the one and only way of following and adapting ourselves to His beloved Prophet ‘sall-Allâhu ta’âlâ ’alaihi wa sallam’! May He bless us all with a way of life wherein we love and help one another! Âmîn.

Preview