Open Dictionary

Libri Namazit

Libri Namazit

Ky libër përmban nëntë njësi. Spjegimi mbi Itikati Ehl-i synetin, namazin, abdesin, guslin, tejemumin, agjërimin, haxhin dhe zeqatin. Në fund të librit mbi namazin janë paraqitur duat të cilat duhet të thuhen gjatë faljes së namazit por edhe jashta namazit. Këto sure dhe dua mund të ndëgjohen edhe me zë.

Lavdi i qoftë All-llahu Te’álá. Salavatet dhe selami qofshin për Muhammedin (salall-llahu alejhi ve selem), që All-llahu e ka zgjedhur dhe që është më i dashuri i robëve të Tij. Lutjet qofshin për çdonjërin nga Elhi bejti i pejgamberit, për Es-habi Kiramin e drejtë “ridvanull-llahi teala alejhim exhmein”.

Që të arrish në dynja lumturinë, duhet të jesh mysliman. Dhe të jesh mysliman nuk ka nevojë për kurrfarë formaliteti, si p.sh., të shkosh tek imami a myftiu për konfirmim. Së pari duhet besuar me zemër dhe pastaj duhen mësuar dhe duhen zbatuar urdhrat dhe ndalesat e Islamit.

Për të besuar duhet shqiptuar Kelime-i shahadeti(fjala e dëshmisë)dhe duhet ditur domethënia e tij. Dhe të besosh sipas kësaj fjale,duhet ti besosh ashtu siç e shpjegojnë dijetarët e Ehli sunnetit në librat që ata kanë shkruar. Besimtarët që u mbështeten librave të vërtetë fetarë që kanë shkruar dijetarët e Ehli sunnetit ,do t’u jepen sevape (shpërblime) të shumta. Çdonjërit nga alimët (dijetarët) e katër medhhebeve u thuhet alim-i Ehli sunnet. Kushtet e imanit (besimit) janë shpjeguar gjerësisht në librin Besimi dhe Islami. J'ua rekomandojmë ta lexoni këtë libër.

Sahaba 'The Blessed'

Sahaba 'The Blessed'

At the beginning of the book (The Blessed) superiority of Ashâb of our prophet, Muhammad ´alayhissalâm, is explained along with how unjust and ignorant are those who defame Ashâb-ı-kirâm. Besides, the meaning of ijtihâd is explained.

In the part of cautioning, an answer is given to the book (Hüsniyye) written by an enemy of Islam. In another part, biographies of great savants of Islam - hadrat Imâm-ı Rabbâni and hadrat Sayyed Abdülhakîm-ı Arvâsi - are explained. In the part Two Apples of the Eye of Muslims superiority of hadrat Abû Bakr and hadrat Omar is explained; in the part The First Fitna in Islam events between Ashâb-ı-kirâm are explained beautifully from the pen of hadrat Imâm-ı Rabbâni Ahmad Fârûkî Sarhandi who explains that to love all of Ashâb-ı-kirâm is a fundamental condition of being Ahl-i-sunnat.

 

Preview