Open Dictionary

Rrefimet E Agjentit Anglez Dhe Armiqësia E Anglezëve Ndaj Islamit

Rrefimet E Agjentit Anglez Dhe Armiqësia E Anglezëve Ndaj Islamit

Allahu teala në Kur’anin kerim në ajetin e 82 të sures Maide thotë: “Armiqtë më të mëdhenj të Islamit janë Çifutët dhe Mushrikët (ata që i bëjnë shok Allahut)”. Ai që ka nxjerrë shpifjen e parë për ta shkatërruar Islamin nga brënda ka qenë çifuti nga Jemeni Abdullah bin Sebe. Krijoi sektin (Shi’i) si alternativë e (ehli synetit) që është Islami i vërtetë. Çifutët që dalin në pah çdo shekull si dijetarë të sektit (Shi’i) vazhdojnë ta fuqizojnë këtë sekt. Për dëmet që Çifutët i kanë bërë Islamit flitet gjatë në librat: (Hijanetu-ul-jehud) i botuar në Kuvajt nga

(Mektebet-us-sahabet-il-islamijje), dhe në librin (Err-rrexhlus-sanem) të botuar në Bejrut. Pas ngjitjes në qiell të Isait “alejhis-selam” dhe me shkrimin e Ungjillëve të gabuar shumica e Krishterëve u bënë (Mushrikë). Ata që nuk u bënë mushrikë, për shkak se nuk i besuanMuhammedit “alejhis-selam” u bënë (kafirë). Këtyre dhe Çifutëve u thuhet (Ehli kitab).

Me zbritjen e Islamit priftërinjtë e humbën pushtetin e tyre që kishin në periudhën e mesjetës. Këto për të zhdukur Islamin krijuan bashkësi misionerësh. Ato që përparuan më shumë në këtë drejtim ishin Anglezët. Në Londër u krijua posaçërisht Ministria e Kolonive. E kanë sulmuar Islamin me ushtri, politikë dhe hile çifutësh që nuk i arrin mendja e njeriut. Hempher është vetëm një nga mijëra agjentë Anglezë që punonte nën urdhërat e Ministrisë së Kolonive. Ky në vitin 1713 (Hixhri 1125), u njoh në Basra me 14 vjeçarin Nexhdi Muhammed, e mashtroi atë për vite me radhë dhe e bëri që të krijonte sektinVehabi. Në vitin 1737 (Hixhri 1150) me urdhër të Ministrisë së Kolonive e shpallën haptazi këtë sekt të ri.

Documents of the Right Word

Documents of the Right Word

A collection of small books written by Sunni scholars for answering Shi'a claims.

This book explains how the Hurûfîs, who infiltrated the Shi’î communities, attacked the Sunnîs, how the Iranian King Nâdir Shâh organized a debate between the Sunnî and the Shi’î scholars, which ended in the bilateral recognition that the Shi’î (Shiah) way had been mixed with Hurûfî elements and that on the other hand the Sunnîs were in the right way, and how it was decided, and the decision was sanctioned by Nâdir Shâh that Iran would be Sunnî as before.

Upon reading this book of ours, our Iranian brothers will agree with the decision taken by the Shiite scholars, become Sunnî Muslims, and attain happiness. Gratitude be to Allâhu ta’âlâ, next to none of the recent Iranian learners has abandoned the Sunnî way. We observe with gratitude, for instance, that the Persian book Kimyâ-i-Sa’âdat, written by Imâm-i-Ghazâlî, a Sunnî scholar, was reprinted in a most splendid form in Tehran in 1964, and the younger generation in Iran are being informed about the statements made by hundreds of Sunnî scholars, thus being impressed by their superior merits.

The very day Shiites free themselves from the Hurûfîs deceit, realize the way shown by their own scholars, and cooperate with the Sunnîs in spreading Islam over the world, the Wahhabîs will join them, Muslims will be in unity, they will certainly resume their past grandeur and superiority, they will once again shed a light on humanity and guide others to civilization, and thus the whole world will attain happiness. Then all people will know that serving Islam means serving humanity.

Preview