Open Dictionary

Hak Sözün Vesîkaları

Hak Sözün Vesîkaları

Hak sözün vesîkaları kitabı Şî’îlik, Ehl-i Beyt, Eshâb-ı kirâm ve Ehl-i Sünnet hakkında bilgiler vermekde, Ehl-i beyt ile Eshâb-ı kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve şî’îlerin kitablarını ve iftirâlarını gâyet ilmî olarak cevâblamakdadır. Komünistlik ve din düşmanlığı hakkında bilgiler de veren kitâbda İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesi ve İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi de bulunmaktadır.

(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır:

Birinci kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir.

İkinci kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır.

Üçüncü kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına cevâb verilmekdedir.

Dördüncü kısım; (Birleşelim-Sevişelim) kitâbıdır. İslâm câhillerinin çeşidli fikirlerine cevâb verilmekde, bilhassâ, Nemâz ve Mescidler konusunda geniş açıklamalar yapılmakdadır.

Beşinci kısım; İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin (Peygamberlik Nedir) kitâbıdır. Peygamberlik nedir, Muhammed aleyhisselâmın Peygamberliği, Mu’cîzenin ne olduğu açıklanmakdadır.

Altıncı kısım; (İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi)dir. Bunun devâmında, Muhammed Ma’sûm-ı Fârûkî hazretlerinin (33) adet mektûbunun tercemesi vardır.

Yedinci kısım; İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesidir.

Sekizinci kısım; Bu kısımda bir din câhiline cevâb verilmekdedir.

Dokuzuncu kısım; Komünistlik nedir, komünistlerde din düşmanlığı îzâh edilmekdedir.

Onuncu kısım; (Îmân ile ölmek için kardeşim, Ehl-i beyt ile Eshâb-ı sevmelisin) kitâbıdır. Ehl-i beyt ile Eshâb-ı kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve bu husûsda iftirâ edenlerin sözleri gâyet ilmî olarak cevâblandırılmakdadır.

Confessions of a British Spy and British Enmity Against Islam

Confessions of a British Spy and British Enmity Against Islam

Must read for every Muslim!

This book Confession by a British spy, translated from the book (Muzakkarat-ul Mister Hempher) which was published in Cairo by (Dâr-ul-kitâb-is-sufi), consists of the memoirs of Hempher, one of the thousands of spies, men or women, send to islamic countries by Ministry of the British Colonies, to demolish the Islamic religion. In this confession, the spy, Hempher, disclosed the lies and slanders fabricated by the Ministry; how he had deceived Muhammad bin Abdulwahhab, the founder of Wahhâbism; how he had strived to divide Muslims into groups and to corrupt their religion.

We have prepared this book of ours in three sections:

The first section, which consists of seven parts, comprises the slanders of the British spy. They were designed by the British for the purpose of annihilating Islam.

The second section relates how the British insidiously put their treacherous plans into practice in Muslim countries, how they deceived statesmen, how they inflicted unimaginably bitter torments on Muslims, and how they destroyed the Indian and the Ottoman States. How the Jews and the British attacked Islam is reported with quotations from Hakîkat-ul-Yehûd, which was written by Fuâd bin Abdurrahman Rufâî and published by Mektebetussahâbetul Islamiyye in Kuwait-Safât-Salimiyya. This section of our book is corroborated with documents which will awaken those poor Muslims who are entrapped by the Wahhabis and will support the writings of the scholars of the Ahl as-sunna.

Preview