Open Dictionary

Fâideli Bilgiler

Fâideli Bilgiler

İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında öz bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Üç kısımdan meydâna gelen Fâideli Bilgiler kitâbında dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.

Birinci kısım; Ahmet Cevdet Paşa’nın Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler) kitabının tercümesi olup islâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bir inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgiler içerir.

İkinci kısım; Mısırlı bir din adamı Reşid Rızâ’nın bölücü yazılarına cevâb verilen Din Adamı Bölücü Olmaz kitâbını içerir. Ayrıca dört mezheb imâmı hakkında kısa bilgi verilmekdedir. Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin kaleminden din adamı nasıl olmalıdır anlatılmakdadır. Îmânda ve amelde bid’at konusu da geniş olarak îzâh edilmekdedir.

Üçüncü kısım; Birkaç dinde reformcunun bozuk düşüncelerine cevâb veren Doğruya İnan, Bölücüye Aldanma kitâbını içermekte, Cebriyye, Mu’tezîle ve Ehl-i Sünnet fırkalarının insanın yapdığı iş ve kaza-kader konusunda görüşleri, Kur’ân-ı kerîm tefsîri ve tercemeleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu; İslâm dîninin kadına verdiği değer açıklanmaktadır.

Sahaba 'The Blessed'

Sahaba 'The Blessed'

At the beginning of the book (The Blessed) superiority of Ashâb of our prophet, Muhammad ´alayhissalâm, is explained along with how unjust and ignorant are those who defame Ashâb-ı-kirâm. Besides, the meaning of ijtihâd is explained.

In the part of cautioning, an answer is given to the book (Hüsniyye) written by an enemy of Islam. In another part, biographies of great savants of Islam - hadrat Imâm-ı Rabbâni and hadrat Sayyed Abdülhakîm-ı Arvâsi - are explained. In the part Two Apples of the Eye of Muslims superiority of hadrat Abû Bakr and hadrat Omar is explained; in the part The First Fitna in Islam events between Ashâb-ı-kirâm are explained beautifully from the pen of hadrat Imâm-ı Rabbâni Ahmad Fârûkî Sarhandi who explains that to love all of Ashâb-ı-kirâm is a fundamental condition of being Ahl-i-sunnat.

 

Preview