Open Dictionary

İngiliz Câsûsunun İ`tirâfları

İngiliz Câsûsunun İ`tirâfları

1700’lü yıllarda İstanbul’a gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen İngiliz casusu Hempher’in, İslâm dünyâsını ve müslimânları parçalamak için yaptığı casusluk faaliyetlerini ve vehhâbîği nasıl kurduğunu anlattığı hatıratının tercümesini içeren olan bu kitâb 3 bölümden oluşmaktadır.

Birinci kısım; İngiltere Müstemlekeler Nezâreti (sömürgeler bakanlığı) nin bir elemânı olarak İstanbul’a gelip çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempher’in, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inançlaını telkin etmesi açıklanmakdadır.

İkinci kısım; İngilizlerin islâm düşmanlığını, bilhassâ Hindistan’da yapdıkları insanlık dışı mezâlimleri, Mısır ve Ortadoğu’da islâm âlemini ve Osmanlı devletini parçalama için yaptıkları faaliyetler anlatılmakdadır.

Üçüncü kısım; Yûsüf Nebhâni rahmetullahi aleyhin Hulâsat-ül Kelâm Risâlesi ile islâmiyyet ve diğer dinler hakkında bilgiler içermektedir.

Documents of the Right Word

Documents of the Right Word

A collection of small books written by Sunni scholars for answering Shi'a claims.

This book explains how the Hurûfîs, who infiltrated the Shi’î communities, attacked the Sunnîs, how the Iranian King Nâdir Shâh organized a debate between the Sunnî and the Shi’î scholars, which ended in the bilateral recognition that the Shi’î (Shiah) way had been mixed with Hurûfî elements and that on the other hand the Sunnîs were in the right way, and how it was decided, and the decision was sanctioned by Nâdir Shâh that Iran would be Sunnî as before.

Upon reading this book of ours, our Iranian brothers will agree with the decision taken by the Shiite scholars, become Sunnî Muslims, and attain happiness. Gratitude be to Allâhu ta’âlâ, next to none of the recent Iranian learners has abandoned the Sunnî way. We observe with gratitude, for instance, that the Persian book Kimyâ-i-Sa’âdat, written by Imâm-i-Ghazâlî, a Sunnî scholar, was reprinted in a most splendid form in Tehran in 1964, and the younger generation in Iran are being informed about the statements made by hundreds of Sunnî scholars, thus being impressed by their superior merits.

The very day Shiites free themselves from the Hurûfîs deceit, realize the way shown by their own scholars, and cooperate with the Sunnîs in spreading Islam over the world, the Wahhabîs will join them, Muslims will be in unity, they will certainly resume their past grandeur and superiority, they will once again shed a light on humanity and guide others to civilization, and thus the whole world will attain happiness. Then all people will know that serving Islam means serving humanity.

Preview