Open Dictionary

Herkese Lâzım Olan Îmân

Herkese Lâzım Olan Îmân

İslâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarını ve îmânın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitâb, aynı zamanda diğer dînler hakkında bilgiler de verip İslâmiyyet ile karşılaşdırmakda ve Müslümân olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir.

İslam dininin bilinmesi gerek iman esaslarını ve imanın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitap, aynı zamanda diğer dinler hakkında bilgiler de verip İslam ile karşılaştırmakta ve Müslüman olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikayelerine de yer vermektedir. Dört oluşan kitabın

Birinci bölümü; Büyük alim Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin (Hadîs-i Cibrîl) açıklaması olan (İ’tikâdnâme) kitabının tercümesidir. Allahü teâlânın var olduğunu ve bir olduğunu anlatan Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbunu da içermektedir.

İkinci bölümü; Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) hakkında bilgi verilen ve başka din mensûbu iken müslimânlığa hayran olarak islâmiyyeti seçen meşhur zâtların hayâtları anlatılmakdadır.

Üçüncü bölümü; Tevrât ve İncîller hakkında bilgi veren, hatâlı kısımlarını îzâh eden Kur’ân-ı Kerîmin son ve değişmiyen kitâb olduğunu ilmî olarak isbat eden ve Muhammed aleyhisselâmın mu’cîzelerini, fazîletlerini, güzel ahlâk ve âdetlerini anlatan (Kur’ân-ı Kerîm ve Bugünkü Tevrât ve İncîller) kitâbıdır.

Dördüncü bölümü; islâm dîninin vahşet dîni olmadığını, hakîkî müslimânın câhil olmadığını, ilkel dinler, semâvî dinler ve islâmiyyetde felsefe olamıyacağı konularını açıklayan (İslâm Dîni ve Diğer Dinler) kitâbıdır.

Advice for the Muslim

Advice for the Muslim

Brief passages from the reputed books of ahl as-sunnat scholars are quoted for refuting corrupt Wahhabi and la-madhhabiyya beliefs.

Infinite thanks be to Allâhu ta’âlâ! Peace and blessings be on His most beloved Prophet, Muhammad (’alaihi ’s-salâm)! Auspicious prayers be for the pure Ahl al-Bait and for each of the just, faithful Companions, as-Sahâbat al-kirâm (radî-Allâhu ta’âlâ ’anhum ajma’în), of that exalted Prophet!

Allâhu ta’âlâ is Rabb al-’âlamîn. He created every kind of the living things and also the non-living orderly, well-calculated and beneficial. With His attributes Khâliq, Bârî, Musawwir, Badî’ and Hakîm, He created all beings in perfect order and very beautiful. He set relations between them so that they would be orderly and beautiful. He made them reasons, means, and causes for one another so that they would be existent and go on existing. We give names, such as natural events, physical or chemical laws, astronomical formulae and physiological processes to these relations and their being causes of one another. Science is the research into the design, calculations, interactions and relations between the beings created by Allâhu ta’âlâ, and thereafter making use of them.

We pray for the help of Allâhu ta’âlâ so that we may have it reach our dear readers.

Preview