Open Dictionary

Dini Terimler Sözlüğü

Ülke Kelime Açıklama
Shqip / Arnavutça Xhenabî hak Një emër tjetër i Zotit Madhështor
Shqip / Arnavutça Xhenaze kufoma, larja e xhenazes-kufomës.
Shqip / Arnavutça Xhennet parajsi, xhenneti
Shqip / Arnavutça Xhihad luftë e shenjtë, lutfë për fe
Shqip / Arnavutça Zebâni engjëlli kryesor i xhehennemit, torturuës
Shqip / Arnavutça Zindik renegat