Open Dictionary

Dini Terimler Sözlüğü

Ülke Kelime Açıklama
Shqip / Arnavutça Shefaat ndërmjetsimi i gjynaheve pranë Zotit Madhështor
Shqip / Arnavutça Sheriat Ligji İslam, bazuar në Kur'ân dhe hadisët
Shqip / Arnavutça Sherif me nder, nderuar, një atribut i bukur për persona të dalluarë
Shqip / Arnavutça Shi'it muslimanet e mez'hebit Shi'i, të shashtisur nga rruga e drejtë
Shqip / Arnavutça Shirk me njohë shok, ortak partner për Zotin Madhështor
Shqip / Arnavutça Shuhud me pa me syrin e zemrës
Shqip / Arnavutça Siddik besnik (p.sh. Ebu Beqiri Siddik)
Shqip / Arnavutça Sifati dhatijje vetijet personale të Zotit Madhështor
Shqip / Arnavutça Sifati thubitijje vetijet e Zotit Madhështor t'amshueshme, për jetë
Shqip / Arnavutça Sûr burija e engjëllit Israfil
Shqip / Arnavutça Sure citatë të Kur'âni qerimit që permbahen nga ato ma të shkurtra qe jan âjetët
Shqip / Arnavutça Synnet çdo veprim, çdo punë e çdo të folur të Pejgamberit (S.A.V.)
Shqip / Arnavutça Takva Duke u- trembur nga All-llahu teâlâ, mos të bahen gjerr të këqija.
Shqip / Arnavutça Tefsir Interpretimi, spjegimi, i Kur'ânit
Shqip / Arnavutça Tehexh-xhud namazi që falet afer mëngjezit
Shqip / Arnavutça Tekvin krijimtari (vetije e All-llahut teâlâ)
Shqip / Arnavutça Teqbiri iftitah teqbiri i par në fillim të namazit (All-llahu eqber-Zoti ësht i Madh)
Shqip / Arnavutça Terezi mjet peshimi, kuer ditën e kijametit do të peshohen gjynahëd dhe sevapët
Shqip / Arnavutça Tespihe një radhë gurzash 33 copa që numerohen 33 herë pas faljes së çdo namazi: 33 herë subhanall-llah, 33 herë elhamduli-l-lah, 33 herë All-llahu eqber.
Shqip / Arnavutça Tevatur Hadisët e Pejgamberit alejhisselam përhapeshin në ketë mënyre, goje mbas goje.
Shqip / Arnavutça Tevbe Lutja ndaj Zotit Madhështor për faljen e gjynahve
Shqip / Arnavutça Te'vil koment
Shqip / Arnavutça Tevkîfî siç ësht, ashtu do të jet, nuk mund të ndryshohet
Shqip / Arnavutça Ura e sirâtit urë që ndërtohet mbi xhehennemin, mbi të cilën kan per të kaluar të gjith njerzit.
Shqip / Arnavutça Vahij Komunikimi i pjesve të Kur'ani qerimit nëpërmjet të Xhebrâili alejhisselam nga All-llahu teâlâ, Muhammedit (A.S.)
Shqip / Arnavutça Vaxhib një punë, një detyrë që duhet të kryhet
Shqip / Arnavutça Vaxhibul vuxhud egzistencë e pa fundme, për jetë, e do mosdoshme
Shqip / Arnavutça Xhaiz gjë e përshtatshme, mund të bahet
Shqip / Arnavutça Xhehennem skëterrë, ferri, xhehennemi
Shqip / Arnavutça Xhemaat grup, bashkësi besimtarësh që së bashku falin namaz.