Open Dictionary

Dini Terimler Sözlüğü

Ülke Kelime Açıklama
Shqip / Arnavutça Muteshâbihat ajetët e Kur'ânit me kuptime jo të kjarta
Shqip / Arnavutça Mutezile grup muslimanesh i ndar nga Ehli synneti
Shqip / Arnavutça Muxhtehid dijetarët interpretuës të çeshtjeve të ndryshme fetare
Shqip / Arnavutça Namazi nafile namaz jo i domosdoshëm, jo i detyruëshëm
Shqip / Arnavutça Namazi tespih ky namaz falet duke kënduar vetëm “subhanall-llah” që do të thotë lutja Zotit Madhështor për pastrimin e shpirtit
Shqip / Arnavutça Nebi pejgamber, por edhe pejgamber që predikon fen e maparshme
Shqip / Arnavutça Nefs ndjenja shpirtrore, kënaqsi shpirtrore e njeriut
Shqip / Arnavutça Nes'h me anullue diçka, me shpall diçka si të pavlefshme
Shqip / Arnavutça Nijet qëllim, mendim (p.sh.: “Baj nijet që t'a fal namazin e drekës”)
Shqip / Arnavutça Nimet e mira hyjnore (nimete te Zotit)
Shqip / Arnavutça Nûr drita hyjnore, drita e shenjtë
Shqip / Arnavutça Qâfir njeri qafir, i pabesë, i pafe, i paiman
Shqip / Arnavutça Qefaret anullimi i gjynahëve
Shqip / Arnavutça Qelam të folurit (vetije e Zotit Madhështor). fjala e Zotit Madhështor, Kur'âni qerimi
Shqip / Arnavutça Qerim i nderuar, me nder
Shqip / Arnavutça Qyfr mosbesim në islam, pabesi, qafirllëk
Shqip / Arnavutça Radijall-llahu anhu Zoti e pëlqeftë, Zoti u-baftë razi nga ai
Shqip / Arnavutça Radijall-llahu anhum Zoti i pëlqeftë, Zoti u-baftë razi nga ata
Shqip / Arnavutça Rahmân mëshirdhanës, i mëshirshëm
Shqip / Arnavutça Rahmet e mira e Zotit Madhështor (Rahmet i pastë, rahmet i qoftë)
Shqip / Arnavutça Râvi mbartës, tregues gojë mbas goje të hadîsve të Pejgamberit alejhisselâm, tregues i hadîsve.
Shqip / Arnavutça Reqat njisi e namazit (reqati)
Shqip / Arnavutça Resûl pejgamber, i dërguari i Zotit Madhështor
Shqip / Arnavutça Rujet me pa me sy të ballit
Shqip / Arnavutça Sadaka lëmoshë, sadakaja
Shqip / Arnavutça Safa ngazëllim, endje, bukurit, stolit
Shqip / Arnavutça Salih i,e mirë, dobishëm (ameli salih që do të thotë: punë të mira)
Shqip / Arnavutça Sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem êsht bekim, nderim dhe lidhja e All-llahut teâlâ për Hazreti Muhammedin.
Shqip / Arnavutça Sem të degjuarit (vetije e Zotit Madhështor)
Shqip / Arnavutça Sevab punë e mirë, vepër e mirë, e dobishme, bamirësi