Open Dictionary

Fihrist / Index

S/N Kelime Oku/Dinle
1 Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim PARATHËNIE 1
2 PASQYRAELËNDËS 2
3 NAMAZI ËSHTË URDHËR I MADH 3
4 Pjesa e parë BESIMI DHE FALJA Çdokush së pari duhet të besojë. 4
5 BINDJA (I’TIKADI) I EHLI SUNNETIT 5
6 KUSHTET E IMANIT 6
7 Kushti i parë TË BESOSH ALL-LLAHUN E MADHËRUAR 7
8 SIFATI DHATIJE 8
9 SIFATI THUBUTIJE 9
10 Kushti i dytë TË BESOSH ËNGJËJT(MELAIQET) 10
11 Kushti i tretë TË BESOSH LIBRAT 11
12 Kushti i katërt TË BESOSH PEJGAMBERËT 12
13 ES – HABI KIRAMËT Shokët e ndershëm të profetit 13
14 Kushti i pestë TË BESOSH AHIRETIN 14
15 Kushti i gjashtë TË BESOSH KADERIN 15
16 Pjesa e dytë ADHURIMET TONA DHE FALJA Çështë ibadeti? 16
17 Kujt i thuhet mukel-lef(i obliguar)? 17
18 Dispozitat islame (Ahkâm-i islâmije) 18
19 ARMIQTË E ISLAMIT 19
20 KUSHTET E ISLAMIT 20
21 Pjesa e tretë FALJA E NAMAZIT 21
22 Pjesa e katërt LLOJET E NAMAZEVE 22
23 PESË KOHËT E NAMAZIT 23
24 FARZET E NAMAZIT 24
25 KUSHTET E NAMAZIT 1. Abdesti – Pastrimi Abdesti, gusuli dhe tejemumi ABDESTI 25
26 Farzet e abdestit 26
27 Sunnetet e abdestit 27
28 PËRDORIMI I MISVAKUT 28
29 Gjërat që e prishin abdestin 29
30 1. MES-HI MBI MESTE 30
31 2. MES-HI MBI PLAGË DHE MBI FASHO 31
32 GUSLI 32
33 TEJEMUMI 33
34 ISTINXHA 34
35 Meshkujt Femrat 35
36 4. KTHIMI NGA KIBLA 36
37 5. KOHËT E NAMAZIT 37
38 EZANI DHE IKAMETI 38
39 Këndimi i ezanit 39
40 6. NIJETI 40
41 PJESËT PËRBËRËSE TË NAMAZIT 41
42 SI FALET NAMAZI 42
43 VAXHIBET E NAMAZIT 43
44 SUNNETET E NAMAZIT 44
45 MUSTEHABET E NAMAZIT 45
46 MEKRUHET E NAMAZIT 46
47 GJËRAT QË PRISHIN NAMAZIN 47
48 NAMAZI ME XHEMAT 48
49 TEKBIRI FILLESTAR 49
50 NAMAZI I XHUMASË 50